CÔNG TY TNHH OBAMA GROUP

thinktank.vn

Administrator
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH OBAMA GROUPCông ty TNHH Obama Group gọi tắt là Obama Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong đó có các lĩnh vực cốt lõi, bao gồm:

- Công nghệ

- Đầu tư

- Thương mại

TẦM NHÌN

OBAMA GROUP có tầm nhìn năm 2040 lĩnh vực về công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Việt Nam.

OBAMA GROUP định hướng phát triển thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam, đóng góp vào quá trình phát triển đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ.

SỨ MỆNH

Đưa công nghệ vào moi lĩnh vực của đời sống, phục vụ con người và kiến tạo một cường quốc công nghệ Việt Nam.

Obama Goup lấy tư duy CỜ VÂY làm nền tảng để tạo giá trị cho Obama Group, cho đối tác, cho các nhà đầu tư và cho khách hàng.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dựa trên bốn giá trị cốt lõi “Yêu thương – Đoàn kết – Hợp lý – Sức mạnh” làm nền tảng cho mọi hoạt động của Obama Group:

Yêu thương: Chính là sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ, gắn bó, hòa hợp…giữa chúng tôi dành cho nhau, dành cho đối tác, các nhà đầu tư và khách hàng.

Đoàn kết: Obama Group sẽ cùng các bạn vì một mục tiêu chung là kiến tạo giá trị cho nhau.

Hợp lý: Tất cả hoạt động của Obama Group đều dựa trên sự hợp lý, phù hợp với lẽ phải, phù hợp với sự cần thiết và phù hợp với tính logic của vấn đề.

Sức mạnh: Có Yêu thương – Đoàn kết – Hợp lý sẽ tạo ra sức mạnh cho chúng tôi và cho tất cả các bạn.
 
Last edited:
Top