What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Yêu thương – Hợp lý – Đoàn kết – Sức mạnh

thinktank.vn

Administrator
Yêu thương – Hợp lý – Đoàn kết – Sức mạnh

Con người đối với nhau, vạn vật muôn loài đối với nhau, và con người đối với loài vật, cây cỏ… trước hết là phải có tình yêu thương. Cái đó là cái gốc, cội nguồn của mọi vấn đề. Còn khi không có tình yêu thương thì sẽ dẫn đến cái ác. Lúc làm việc, thấy như thế là đúng, nhưng mà lúc sau nhìn lại thấy như thế lại không đúng. Lúc này việc này bảo như thế là sai, nhưng khi nhìn lại, biết đủ các yếu tố rồi thì lại thấy nó đúng…

Cho nên tôi nghĩ rằng, làm việc gì tùy giai đoạn, tùy hoàn cảnh, nếu lúc đó thấy hợp lý là tốt. Trong một tập thể dù là nhỏ hoặc lớn, từ 2 -3 người trở lên thôi, cho đến toàn vũ trụ thì phải đoàn kết với nhau, có thế nó mới tạo ra sức mạnh tổng thể được. Những yếu tố này lại có tác dụng bổ sung cho nhau hết sức khoa học

Có Yêu thương thì mới làm ra được những việc Hợp lý, có làm những việc Hợp lý thì mới Đoàn kết với nhau được, có Đoàn kết với nhau được thì mới có Sức mạnh, Khi có Sức mạnh rồi thì sẽ bổ sung cho việc làm Hợp lý hơn

Thầy Huệ Tâm
 
Top